29 jan Udelenie plnomocných odpustkov

V roku 2019 uplynie 170 rokov od založenia kongregácie. Pri tejto príležitosti nám cirkev udelila plnomocné odpustky. Každý veriaci má možnosť zodpovedne využiť túto príležitosť, ktorú nám Cirkev v spiritualite a charizme blahoslavenej Alfonzy Márie ponúka, pre svoj duchovný život, pre jeho rast a rozvoj.

 Apoštolská Penitenciária udeľuje z nebeských pokladov Cirkvi k upevneniu viery a k spáse duší veriacich, z poverenia, ktoré jej dal František, z Božieho poverenia pápež, a na základe pokornej prosby, ktorú predložila sr. Monika Heuser, generálna predstavená Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa spolu s generálnymi predstavenými Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa a Kongregácie sestier Vykupiteľa, sestrám a veriacim, ktorí prejavia pravé pokánie a sú pobádaní láskou, plnomocné odpustky. Môžu ich získať za obvyklých podmienok (sviatosť zmierenia, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca) od 10. septembra 2018 do 28. augusta 2019 a môžu ich obetovať aj za duše v očistci. Tieto odpustky môžu získať, keď ako pútnici navštívia kaplnku materského domu troch menovaných kongregácií alebo inú svätyňu, a tam sa nábožne zúčastnia jubilejnej slávnosti, alebo sa aspoň istý čas venujú rozjímaniu, a ukončia to modlitbou Otče náš, Vyznaním viery a vzývaním Blahoslavenej Panny Márie a blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej.          

Starší a chorí ľudia a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu opustiť svoj dom, môžu rovnako získať plnomocné odpustky, ak si vzbudia ľútosť nad svojimi hriechmi s úmyslom splniť tri obvyklé podmienky akonáhle im to bude možné, duchovne sa spoja s jubilejnými sláveniami a svoje utrpenie a ťažkosti života odovzdajú Božiemu milosrdenstvu.