11 dec Laičky z KNM sa zdieľajú

             Stretávanie nášho Laického spoločenstva pokračuje po skončení dvojmesačného voľna počas leta. Hneď na prvom stretnutí  v septembri sme si naplánovali okrem pozdieľania sa so zážitkami z leta činnosť nasledujúceho obdobia školského roku.

             Veľkou túžbou členiek Laického spoločenstva bolo putovanie na horu Butkov. Túto púť sme uskutočnili 19.9.2018. Spolu s nami putovali aj členovia Ružencového bratstva pri Farnosti sv. Jakuba. Sprevádzal nás duchovný otec vdp. dekan Holbička. Prešli a pomodlili sme sa krížovú cestu so sestrou Faustínou, po ktorej sme sa dostali do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva. Na hore Butkov – v kaplnke Božieho milosrdenstva sme sa zúčastnili na slávení sv. omše. V objatí Matky milosrdenstva, pod krížom a v prítomnosti sv. Jána Pavla II. a sv. sestry Faustíny sme na tomto požehnanom mieste načerpali veľa duchovných zážitkov a síl do ďalších každodenných dní.

Butkov

Ďalšou veľkou udalosťou v našom Laickom spoločenstve bolo blahorečenie zakladateľky Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa,Matky Alfonzy Márie Eppingerovej. 9.9.2018 v Strassburgu sa blahorečenia zúčastnili naše dve členky, pani Bardiová a pani Ščambová. Naše Laické spoločenstvo pripravilo ďakovnú sv.omšu,  za blahorečenie MAM 27.9.2018, ktorú celebroval vdp. dekan Holbička, za čo mu patrí naša veľká vďaka. Sv. omše sa zúčastnili aj sr. Ľudovíta, sr. Veronika, sr. Magdaléna, z Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Po sv. omši sme v priestoroch CVČsv. Jakuba mali „agapé“, kde sme sa spoločne potešili z blahorečenia MAM.

Vdňoch 8.-11.10.2018 sa nás desať členiek LS zúčastnilo duchovných cvičení v Centre Salvator v Bratislave, kde majú sídlo sestry Najsvätejšieho Spasiteľa.Duchovné cvičenia viedol otec Dušan, z rehole Bosých karmelitánov z Banskej Bystrice. Téma duchovných cvičení bola: „Modlitba a my.“ Otec Dušan nám pútavým spôsobom a príkladmi z osobného života priblížil význam modlitby v našom živote. Myslím, že každá z nás prežila hlboký duchovný zážitok, s ktorým sme sa po príchode podelili aj s ostatnými členkami. Počas týchto duchovných cvičení sme sa tiež stretli pri sv. omši so sestrami našej kongregácie, ktoré tu prežívajú odpočinok po celoživotnej práci. Bolo to veľmi milé a srdečné stretnutie. Tiež sme sa na záver duchovných cvičení stretli s novou provinciálnou predstavenou, sr. Graciou a so sestrou, ktorá má na starosti LS, sr. Alacoque. Zoznámili sme sa a oboznámili sme ich o našej činnosti v LS.

                …a prišiel mesiac november,kedy si obnovujeme prísľuby. 22.11.2018 pri sv. omši, ktorú celebroval vdp. dekan Holbička v kostole sv. Jakuba,v Kysuckom Novom Meste. 1 členka bola prijatá do LS, 2 LS zložili prísľuby a 10 členiek LS si obnovilo prísľuby. Sv. omše sa zúčastnila provinciálna predstavená, sr. Gracia a sr. Alacoque. Novú členku do LS a prísľuby členiek a obnovu prísľubov prijala prov. predstavená – sr. Gracia. Bol to hlboký duchovný zážitok a aj záväzok žiť podľa charizmy zakladateľky Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa Matky Alfonzy Márie Eppingerovej. 

EMÍLIA SOVÍKOVÁ