17 feb Obliečka novicky sr. Nicole Marie

Novicka sr. Nicole Maria prijala piatok 16.2.2018 vo svojej formačnej komunite sestier v Mníchove rehoľný odev.  Pri tejto príležitosti jej prajeme a vyprosujeme na príhovor budúcej blahoslavenej Ctihodnej božej služobnice matky Alfonzy Márie Božie požehnanie pre jej formačný rast v zasvätenom živote.