09 jan Otvorenie jubilejného roka

Dnešný deň, 9 –tý september je pre nás otvorením jubilejného roka, ktorý je zároveň aj posledným rokom prípravy na oslavu 200. výročia narodenia ctihodnej božej služobnice matky Alfonzy Márie Eppingerovej, zakladateľky našej Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa.

Tento jubilejný rok otvárame spolu s dvoma sesterskými kongregáciami – s Kongregáciou sestier Božského Vykupiteľa a Kongregáciou sestier Vykupiteľa. Tieto kongregácie tiež vychádzajú z duchovného odkazu matky Alfonzy Márie.

Ako konkrétne bude toto otvorenie jubilejného roka vyzerať, závisí od každej provincie a komunity.

V komunitách našej slovenskej provincie začnú sestry tento deň slávnostnou liturgiou, ktorá je pripravená pre túto príležitosť. V mnohých komunitách budú sestry ďakovať slávnostnou bohoslužbou a adoráciou.

Jubilejný rok vyvrcholí v septembri 2014, oslavou 200. výročia narodenia matky Alfonzy Márie v našom generálnom dome v Oberbronne, vo Francúzsku.

Do prípravy na toto jubileum sú zapojení aj členovia našich laických spoločenstiev. Sú to pokrstení katolíci, ktorí žijú vo svete a oslovení životom a dielom matky Alfonzy Márie sa  snažia žiť z jej duchovného odkazu v svojej rodine, v zamestnaní a vo farnosti.

Trojročná príprava je rozdelená do dvoch etáp.

Obsahom prípravy 1. etapy prebiehajúcej od 9. septembra 2012 do 9. septembra 2013 bolo spoznávanie života a osobnosti Alžbety Eppingerovej.

  1. etapa prípravy začína dnes 9. septembra a bude trvať do 9. septembra 2014. Cieľom tejto druhej etapy je hlbšie preniknúť do spirituality našej zakladateľky matky Alfonzy Márie a dať jej v našom živote čoraz väčší priestor.

Dobré poznanie ctihodnej matky Alfonzy Márie a jej spirituality je predpokladom hlbšieho porozumenia charizmy a jej verného každodenného žitia, aby sme mohli tak ako MAM prinášať ľuďom dnešnej doby svetlo a nádej, ktorá pramení v presvedčení, že Boh miluje každého človeka a chce jeho skutočné šťastie, čo sa najhmatateľnejším spôsobom prejavilo v Ježišovej zachraňujúcej láske na kríži.

Pri príležitosti otvorenia jubilea dostali sestry k dispozícií publikáciu Mystička z Niederbronnu, je to krátka biografia matky Alfonzy Márie podaná jazykom a štýlom dnešnej doby.