09 jan Požehnanie hrobového miesta v Kláštore pod Znievom

V pondelok 5. 11. 2012 požehnal vdp. Maslák za prítomnosti sestier spoločný pomník sestier Najsvätejšieho Spasiteľa na cintoríne v Klášore pod Znievom. Na tomto cintoríne odpočíva spolu 109 sestier našej kongregácie. Ich mená sú prístupné každému návštevníkovi cintorína v listinnej forme vloženej do otvoru kríža. Nový pomník v tvare kríža, ktorý nosia naše sestry na celom svete, spolu s nápisom DE FONTIBUS SALVATORIS – Z PRAMEŇOV SPÁSY a s nenápadným názvom kongregácie má pripomínať súčasnej ako aj budúcim generáciam, že na tomto cintoríne odpočívajú telá našich zosnulých spolusestier.