08 máj Sestra Nicole Maria zložila prvé sľuby

Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy. Izaiáš

V nedeľu Božieho milosrdenstva zložila sestra Nicole Maria svoje prvé rehoľné sľuby vo farskom kostole svätej Alžbety v Bratislave. Slávnostnú svätú omšu slávil spolu s viacerými kňazmi páter Jozef Sukeník, minorita. Za účasti rodičov, súrodencov, príbuzných, známych, priateľov, spolusestier i členov farského spoločenstva sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti v mene Kongregácie prijala sestra Gracia Kováčová, provinciálna predstavená. Za generálne vedenie sa slávnosti zúčastnila sestra Margita Tušanová, generálna asistentka za slovenskú provinciu. Po svätej omši sa pozvaní hostia presunuli do jedálne Centra Salvator k slávnostnému obedu i spoločenskému programu.  Ukončením spoločného programu boli slávnostné večerné chvály v kaplnke svätého Jozefa.

Novým miestom pôsobenia sestry Nicole Marie je komunita v Znojme, poslanie sestry spasiteľky bude napĺňať vo farnosti Znojmo.